Baner

  • English 

WEJŚCIÓWKI NA TRYBUNĘ HONOROWĄ

Członkowie Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich mogą nabyć kartę wstępu do sektora dla Gości Honorowych. Oferta ważna jest wyłącznie dla członków PZHKA, którzy mają opłaconą składkę członkowską w bieżącym roku.

Zamówień dokonywać należy na poniższym formularzu:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WEJŚCIÓWKI NA TRYBUNĘ HONOROWĄ

 

INFORMACJE DLA PUBLICZNOŚCI

WSTĘP NA TEREN STADNINY KONI JANÓW PODLASKI PODCZAS TRWANIA IMPREZY W DNIACH 15-17 sierpnia 2014 JEST BEZPŁATNY. PŁATNE SĄ TYLKO MIEJSCA NA TRYBUNACH, SKĄD MOŻNA OBSERWOWAĆ POKAZY PRZEWIDZIANE W 
PROGRAMIE IMPREZY.

Prosimy o zapoznanie się z
Regulaminem Imprezy

KARNETY NA CAŁOŚĆ IMPREZY I BILETY NA POSZCZEGÓLNE POKAZY BĘDĄ DOSTEPNE W SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ OD 1 CZERWCA 2014.

BILETY NA POSZCZEGÓLNE POKAZY BĘDĄ SPRZEDAWANE W STOISKU POCZTY POLSKIEJ NA TERENIE STADNINY KONI JANÓW PODLASKI, DO WYCZERPANIA MIEJSC NA TRYBUNACH

 W DNIACH:

15 sierpnia 2014 (piątek) - od godz. 14.00
16 i 17 sierpnia 2014 - od godz. 9.30

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!!

CENNIK BILETÓW na rok 2014
dostępny będzie wkrótce

¤

CENNIK BILETÓW na rok 2013

BILET WSTĘPU NA TRYBUNĘ
16 sierpnia 2013 (piątek)
- XXXV Narodowy Pokaz Koni Arabskich
godz. 17:30-19:00 (Trybuna zewnętrzna)
- Pokaz koni z oferty Pride of Poland
godz. 19:30-21:00 (Hala Pokazowa)

CENA 20,- zł (w tym VAT 8%)
WSTĘP OD GODZ. 17:00

¤

BILET WSTĘPU NA TRYBUNĘ
17 sierpnia 2013 (sobota)
XXXV Narodowy Pokaz Koni Arabskich
godz. 10:00-20:00 (Trybuna zewnętrzna)

CENA 30 zł (w tym VAT 8%)
WSTĘP OD GODZ. 9:30

¤

BILET WSTĘPU NA TRYBUNĘ
18 sierpnia 2013 (niedziela)
XXXV Narodowy Pokaz Koni Arabskich - Czempionaty
Pokaz koni z oferty Pride of Poland
godz. 10.00-14:00 (Trybuna zewnętrzna)

CENA 30 zł (w tym VAT 8%)
WSTĘP OD GODZ. 9:30

¤

BILET WSTĘPU NA TRYBUNĘ
18 sierpnia 2013 (niedziela)
XLIV Aukcja Pride of Poland
godz. 17:00-20:00 (Hala Pokazowa)

CENA 40 zł (w tym VAT 8%)
WSTĘP OD GODZ. 16:00

¤

BILET WSTĘPU NA TRYBUNĘ
19 sierpnia 2013 (poniedziałek)
Letnia Aukcja Koni Arabskich
godz. 12:00-14:00 (Hala Pokazowa)

CENA 10 zł (w tym VAT 8%)
WSTĘP OD GODZ. 11:00

¤

BILET ULGOWY WSTĘPU NA TRYBUNĘ
dla dziecka (0-12 lat) wyłącznie pod opieką dorosłego

CENA 5 zł (w tym VAT 8%) na każdy pokaz

¤

KARNET NA WSZYSTKIE POKAZY I AUKCJĘ
16-19 sierpnia 2013

CENA 110 zł (w tym VAT 8%)

 

!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

 

REGULAMIN DNI KONIA ARABSKIEGO – POLSKA 2012
Stadnina Koni Janów Podlaski, 10-12 sierpnia 2012

I

1.              Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.              Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: POLTURF Barbara Mazur, z siedzibą w: 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 4-B/84, zwanego dalej „Organizatorem”.

3.              Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.              Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.              Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a)             „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

b)             „Teren Imprezy” oznacza teren Stadniny Koni Janów Podlaski, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

c)             „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

II

6.              Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny i przysługuje osobom posiadającym ważny bilet, który jest jednoosobowy i nie upoważnia do wprowadzania osób towarzyszących oraz dzieci

7.              Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)             broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)             materiałów wybuchowych,

c)             wyrobów pirotechnicznych,

d)             materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e)             napojów alkoholowych,

f)              posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki np. puszki, butelki

g)             środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych

8.              Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

9.              Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione

10.            Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

11.            Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

12.            Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

13.            Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na podstawie ważnego biletu wstępu. Uczestnikiem imprezy może być osoba małoletnia tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej.

14.            Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy

III

15.            Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a)             Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b)             powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c)             udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

16.            Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

17.            Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

18.            Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

a)             Zaplecze techniczno-socjalne,

b)             Widownia – miejsca siedzące,

c)             Zespoły wejścia głównego,

d)             Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

19.            Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a)             pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b)             Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

20.            Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

21.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu za wyjątkiem zwrotu równowartości zakupionego biletu wstępu na imprezę

 

IV

22.            Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)             sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b)             legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c)             przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d)             wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e)             stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

f)              ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

23.            Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

24.            Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie w wyznaczonych strefach będą usuwane na koszt właściciela pojazdu

 

V

25.            Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: POLTURF Barbara Mazur, Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa

26.            Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

VI

27.            Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a)             w siedzibie organizatora (pkt. 25)

b)             na stronie internetowej www.prideofpoland.pl

28.            Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 25 na piśmie, przesyłką poleconą.

29.            W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 OFERTA SPONSORSKA

Zapraszamy Państwa do udziału w jedynej w swoim rodzaju i niepowtarzalnej imprezie, jaką są Dni Konia Arabskiego, organizowane każdego roku w Stadninie Koni Janów Podlaski. 
W programie tegorocznej edycji znajdzie się Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi oraz Pride of Poland, aukcja o najdłuższej w świecie tradycji, odbywająca się w Janowie Podlaskim od ponad 40-stu lat.

 

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w imprezie prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

Renata Długołęcka
602 424 388
renata.dlugolecka@royalprestigeclub.pl 

 

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

Organizatorzy przewidują po jednej bezpłatnej akredytacji dla dziennikarza i fotografa delegowanych przez poszczególne Redakcje, posiadających aktualną legitymację prasową lub list rekomendujący. Bezpłatne akredytacje dla dziennikarzy i reporterów pracujących bez etatu będą wydawane na podstawie aktualnej legitymacji prasowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Loży Prasowej, w przypadku większej liczby osób zgłaszanych przez jedną Redakcję, Organizator będzie pobierać opłaty akredytacyjne od każdego dodatkowo zgłoszonego dziennikarza lub fotografa.

Akredytacja upoważnia do:

- wstępu do Loży Prasowej podczas Dni Konia Arabskiego na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski;

- fotografowania koni podczas Pokazu Narodowego i Aukcji Pride of Poland w momentach dekoracji lub w innych, ściśle określonych przez Organizatora.

Przy wykupie karty VIP Media dziennikarze mają możliwość wstępu do sektora VIP oraz możliwość korzystania ze wszelkich serwisów (w tym cateringu) przewidzianych dla gości VIP podczas Dni Konia Arabskiego na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski.

Serdecznie zapraszamy media do udziału w imprezie!

Informacji udziela:

Katarzyna Pruchniewicz
tel. 604 346 997
e-mail: kpruchniewicz@chaberpr.pl

Prosimy o zgłaszanie akredytacji na poniższym formularzu:

FORMULARZ AKREDYTACYJNY (doc)

FORMULARZ AKREDYTACYJNY (pdf)                                      

 


STOISKA HANDLOWE

Zapraszamy Wystawców oferujących przedmioty rękodzieła artystycznego, pamiątki, książki i czasopisma, sprzęt i akcesoria jeździeckie, pasze dla koni itp. do promocji handlowej podczas Dni Konia Arabskiego.

Szczegółowe warunki znajdą Państwo w poniższym
FORMULARZU ZAMÓWIENIA MIEJSCA NA STOISKO HANDLOWE

 

 

 

 

DNI KONIA ARABSKIEGO

Dni Konia Arabskiego to coroczna impreza poświęcona polskim koniom czystej krwi arabskiej, organizowana przez Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce dla uhonorowania polskiego programu hodowlanego.

Przedsięwzięcie obejmuje dwa podstawowe wydarzenia, które mają miejsce w sierpniu każdego roku w Stadninie Koni Janów Podlaski:
 

- Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi
  oraz
- Aukcję Koni Arabskich Czystej Krwi - Pride of Poland
 

Dni Konia Arabskiego stanowią wyjątkowe pod każdym względem wydarzenie, szczycą się najdłuższą tradycją i są jedynym tego typu przedsięwzięciem na świecie.

Uwaga hodowców i właścicieli koni tej rasy z całego świata skupiona jest w tych dniach na Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, która, niczym Mekka hodowlana, przyciąga co roku zarówno stałych bywalców, jak i wielu nowych gości z zagranicy. W tym unikalnym wydarzeniu, łączącym w sobie elementy polskiej historii, tradycji i dorobku kulturowego, biorą udział przedstawiciele świata polityki, biznesu i kultury oraz miłośnicy piękna koni arabskich z całej Polski.

Tylko w tych dniach w jednym miejscu i czasie zgromadzona zostanie prawdziwa kolekcja "klejnotów koronnych" ze wszystkich naszych stadnin, a efekty pracy polskich hodowców poddane zostaną wnikliwej ocenie światowych autorytetów i międzynarodowej klienteli. Jest to wyjątkowa okazja, aby naocznie przekonać się, jak przebogate jest "polskie źródło", skoro można z niego czerpać materiał do wszystkich dziedzin hodowli i użytkowania koni arabskich i szeroko promować tę dziedzinę jako prawdziwy narodowy skarb.
 
Gospodarzem Dni Konia Arabskiego jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
 
W programie Dni Konia Arabskiego znajdują się również imprezy organizowane z myślą o publiczności, która co roku licznie gromadzi się w Janowie Podlaskim. Specjalnie dla niej organizowana jest loteria, pokazy oraz inne atrakcje.

Za promocję międzynarodową i obsługę Klientów podczas Dni Konia Arabskiego oraz za serwis eksportowy odpowiada firma Polturf.

 

Subskrybuj zawartość

Nawigacja

Menu

menu top