page=1 dni konia arabskiego | PRIDE of POLAND

Baner

  • English 

 

 

 

CZEMPIONKI POLSKI KLACZY MŁODSZYCH
1979-2012

 

1979

WINDA

siwa

1977

Bandos

Wilma/Pietuszok

Janów Podlaski

1980

KABAŁA

siwa

1978

Palas

Kometa/Elf

Michałów

1981

GONDAWA

kaszt.

1979

Partner

Gonagra/Negatiw

Janów Podlaski

1982

EQUITANA

sk.gn.

1980

Aloes

Etna/Faher

Janów Podlaski

1983

PIANOLA

siwa

1982

Bandos

Pilarka/Palas

Janów Podlaski

1984

PEKTYNA

siwa

1983

Bandos

Penicylina/Palas

Janów Podlaski

1985

ELEWKA

siwa

1983

Palas

Elegancja/Burkan

Michałów

1986

EGINA

siwa

1984

Palas

Estrada/Burkan

Michałów

1987

EMANACJA

siwa

1986

Eukaliptus

Emigracja/Palas

Michałów

1988

KWESTA

siwa

1986

Pesennik

Kabała/Palas

Michałów

1989

PEREŁKA

siwa

1988

Ernal

Pentoda/Bandos

Janów Podlaski

1990

PREMIERA

siwa

1989

Piechur

Premia/Palas

Michałów

1991

ESTARDA

siwa

1990

Gadir

Estancja/Palas

Michałów

1992

EMILDA

siwa

1990

Pamir

Emanacja/Eukaliptus

Michałów

1993

ELLADA

gn.

1991

Balon

Emigracja/Palas

Michałów

1994

FORTISSIMA

sk.gn.

1993

Fawor

Fanaberia/Probat

Michałów

1995

ALBULA

gn.

1994

Fawor

Algeria/Celebes

Janów Podlaski

1996

KWESTURA

kaszt.

1995

Monogramm

Kwesta/Pesennik

Michałów

1997

PILAR

siwa

1996

Fawor

Pipi/Banat

Janów Podlaski

1998

EULA

gn.

1996

Arbil

Euterpe/Probat

Janów Podlaski

1999

ANEGDOTA

siwa

1997

Eldon

Angola/Palas

Janów Podlaski

2000

EL DORADA

siwa

1998

Sanadik El Shaklan

Emigrantka/Eukaliptus

Michałów

2001

EMIRA

siwa

2000

Laheeb

Embra/Monogramm

Michałów

2002

AMRA

siwa

2000

Eukaliptus

Albigowa/Fawor

Janów Podlaski

2003

PALMETA

siwa

2001

Ecaho

Pilica/Fawor

Janów Podlaski

2004

PIANISSIMA

gn.

2003

Gazal Al Shaqab

Pianosa/Eukaliptus

Janów Podlaski

2005

PINGA

gn.

2004

Gazal Al Shaqab

Pilar/Fawor

Janów Podlaski

2006

SEFORA

siwa

2005

Ekstern

Sawantka/Pepton

Janów Podlaski

2007

EJRENE

gn.

2004

Gazal Al Shaqab

Emocja/Monogramm

Michałów

2008

PALABRA siwa 2007 Enzo Palmeta/Ecaho

Janów Podlaski

2009

WIEŻA RÓŻ

kaszt.

2008

Ekstern

Wieża Babel/Laheeb

Michałów

2010

ZIGI ZANA siwa 2009 QR Marc Zagrobla/Monogramm

Michałów

2011

WIEŻA MOCY gniada 2010 QR Marc Wieża Marzeń/Ekstern

Michałów

2012 PRIMERA gniada 2009 Eden C Preria/Ararat Janów Podlaski

 

 

 

 

 

 

PRIDE OF POLAND 2013
i LETNIA AUKCJA KONI ARABSKICH
WARUNKI AUKCJI

UDZIAŁ W LICYTACJI 

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 

2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości EUR 2000,00 (dwa tysiące Euro) na konto Polturf Barbara Mazur lub w biurze aukcji najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji. 

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji. 

4. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje.

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

6. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja prowadzona jest w Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 1000,00 EUR (jeden tysiąc Euro). 

7. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

8. Osoba akceptowana przez aukcjonera, oferująca najwyższą cenę staje się nabywcą. 9. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona tym klientom, którzy:

a. posiadają numer unijny VAT i potwierdzą dostawę wewnątrzunijną odebranych koni
b. przedstawią dokumenty eksportowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza granice Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za zakupione konie.

10. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny. 

11. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera.

12. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

OPISY i ZDROWIE

13. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i wpisany jest do Księgi Stadnej.

14. Każda klacz opisana jako “źrebna” posiada świadectwo pokrycia oraz pisemne oświadczenie lekarza weterynarii stwierdzającego źrebność wraz z datą badania. Świadectwo wraz z kopią dostępne jest do wglądu w biurze Aukcji. Jeżeli Polturf Barbara Mazur nie otrzyma świadectwa pokrycia klaczy przed rozpoczęciem licytacji, zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że świadectwo pokrycia nie zostało przedstawione. 

OBOWIĄZKI NABYWCY

15. Nabywca każdego konia ma obowiązek: 

a. natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez Polturf Barbara Mazur.

b. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych).

c. wpłacić pełną kwotę zakupu, pomniejszoną o wysokość wadium traktowanego jako zaliczka na zakup konia, gotówką  lub przelewem na konto
Polturf Barbara Mazur
Bank Gospodarki Żywnościowej VII O/ Warszawa
nr 30 2030 0045 3110 0000 0006 6890 
w terminie siedmiu dni od daty licytacji (dotyczy nabywców krajowych i nabywców z Unii Europejskiej) lub w terminie siedmiu dni od daty uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (dotyczy wyłącznie nabywców spoza Unii Europejskiej). Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie gwarancji bankowych przedstawionych przez nabywcę.

d. na żądanie Polturf Barbara Mazur złożyć gwarancję pokrycia i pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką eksportową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty związane ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc. e. odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji w terminie i w miejscu określonym przez wystawcę. 

16. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 15: 

a. traci wadium bez możliwości zwrotu lub negocjacji,
b. traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,
c. każdy koń i potomstwo urodzone po aukcji z klaczy opisanej jako “źrebna” może zostać ponownie sprzedane. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.

17. Prawo własności dotyczące zakupionych koni lub potomstwa urodzonego po aukcji z klaczy opisanych jako “źrebne” nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec Polturf Barbara Mazur.

18. Ryzyko związane z zakupionymi końmi oraz z potomstwem urodzonym po aukcji przechodzi na nabywcę wraz z “uderzeniem młotka” podczas licytacji.

19. Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, Polturf Barbara Mazur lub wystawca mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać. 

20. Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu wpłatą gotówkową, czekiem potwierdzonym lub potwierdzonym przelewem na konto Polturf Barbara Mazur. 

21. Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie EURO 10,-/dzień.

22. Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określonym w niniejszych Warunkach nabywcy regulują na podstawie indywidualnych umów z wystawcami. 

ZALECENIA DLA NABYWCÓW

24. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Polturf Barbara Mazur w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas aukcji, a co za tym idzie, wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE

25. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub imprez z nią związanych.

26. Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę wraz z uderzeniem młotka lub w momencie sprzedaży, jeżeli następuje sprzedaż niepubliczna. 

27. Polturf Barbara Mazur nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas stacjonowania na terenie aukcji. 

28. Polturf Barbara Mazur nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie aukcji. 

29. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Polturf Barbara Mazur nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

LETNIA AUKCJA KONI ARABSKICH

UDZIAŁ W AUKCJI

1. Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 

2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości EUR 2000,00 (dwa tysiące Euro) na konto Polturf Barbara Mazur lub w biurze aukcji, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji.

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji.

4. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje. 

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

6. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

7. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja prowadzona jest w Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 100,00 EUR (sto Euro).

8. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

9. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona tym klientom, którzy:
a. posiadają numer unijny VAT i potwierdzą dostawę wewnątrzunijną odebranych koni
b.przedstawią dokumenty eksportowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza granice Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za zakupione konie.

10. Pozostałe warunki zakupu są identyczne, jak w przypadku licytacji koni z listy Pride of Poland. 

 

CZEMPIONY POLSKI OGIERÓW STARSZYCH
1979-2012

1979

EUKALIPTUS

siwy

1974

Bandos

Eunice/Comet

Janów Podlaski

1980

GONDOLIER

kaszt.

1974

Palas

Gonagra/Negatiw

Janów Podlaski

1981

ENOS

siwy

1975

Bandos

Enora/Czort

Janów Podlaski

1982

ALOES

gniady

1973

Celebes

Algoa/Czort

Janów Podlaski

1983

HARACZ

siwy

1976

Palas

Harmonia/Negatiw

Janów Podlaski

1984

PARYS

siwy

1974

Tryptyk

Parma/Aswan

Janów Podlaski

1985

PENITENT

siwy

1979

Partner

Penza/Faher

Janów Podlaski

1986

ARGO

siwy

1976

Gwarny

Arba/Comet

Janów Podlaski

1987

GARNIZON

gniady

1982

Probat

Głownia/El Paso

Michałów

1988

EUROPEJCZYK

gniady

1982

El Paso

Europa/Bandos

Janów Podlaski

1989

PEPTON

siwy

1977

Bandos

Pemba/Czort

Janów Podlaski

1990

FAWOR

sk.gniady

1981

Probat

Fatma/Anarchista

Michałów

1991

WOJSŁAW

gniady

1986

Tallin

Wilejka/El Paso

Michałów

1992

ELDON

siwy

1985

Penitent

Erotyka/Eufrat

Michałów

1993

PAMIR

siwy

1984

Probat

Parma/Aswan

Janów Podlaski

1994

ETOGRAM

siwy

1981

El Paso

Etruria/Palas

Janów Podlaski

1995

ECAHO

siwy

1990

Pepton

Etruria/Palas

Janów Podlaski

1996

BATYSKAF

siwy

1990

Pamir

Bajeczka/Bandos

Janów Podlaski

1997

PESAL

siwy

1991

Partner

Perforacja/Ernal

Białka

1998

EMANOR

siwy

1993

Wojsław

Emanacja/Eukaliptus

Michałów

1999

ARARAT

siwy

1985

Palas

Arra/Bandos

Janów Podlaski

2000

EKSTERN

siwy

1994

Monogramm

Ernestyna/Piechur

Michałów

2001

GANGES

gniady

1994

Monogramm

Garonna/Fanatyk

Michałów

2002

EMIGRANT

siwy

1991

Ararat

Emigrantka/Eukaliptus

Michałów

2003

BALON

siwy

1979

Gwarny

Ballada/Partner

Janów Podlaski

2004

HARBIN

siwy

1993

Eukaliptus

Halfa/Palas

Janów Podlaski

2005

PIAFF

siwy

1997

Eldon

Pipi/Banat

Janów Podlaski

2006

GASPAR

siwy

1998

Emigrant

Gaskonia/Probat

Michałów

2007

POGANIN

siwy

2001

Laheeb

Pohulanka/Pepton

Janów Podlaski

2008

GRAFIK siwy 1996 Eukaliptus Gaskonia/Probat Michałów

2009

ESPARTO

siwy

2002

Ekstern

Ekspozycja/Eukaliptus

Michałów

2010

ALERT

siwy

2005

Piaff

Andaluzja/Sanadik El Shaklan

Janów Podlaski

2012 PALATINO siwy 2006 Pesal Palmeta/Ecaho Janów Podlaski

 

 

 

 

CZEMPIONKI POLSKI KLACZY STARSZYCH
1979-2012

1979

ELEWACJA

gn.

1970

Celebes

Ellora/Witraż

Janów Podlaski

1980

WENA

gn.

1973

Dambor

Watra/Branibor

Michałów

1981

EKSTAZA

siwa

1969

Celebes

Eskapada/Nabor

Michałów

1982

ALGERIA

gn.

1971

Celebes

Algonkina/Pietuszok

Janów Podlaski

1983

WENERA

siwa

1970

Negatiw

Wadera/Doktryner

Michałów

1984

EMISJA

siwa

1974

Carycyn

Espada/Branibor

Michałów

1985

FANTASTKA

siwa

1975

Palas

Fanza/Chazar

Janów Podlaski

1986

ARRA

siwa

1975

Bandos

Arba/Comet

Janów Podlaski

1987

EUROPA

siwa

1975

Bandos

Eunice/Comet

Janów Podlaski

1988

ETRURIA

siwa

1975

Palas

Etna/Faher

Janów Podlaski

1989

PIPI

siwa

1981

Banat

Pilarka/Palas

Janów Podlaski

1990

ANGOLA

siwa

1976

Palas

Andria/Bandos

Janów Podlaski

1991

EGZOTYKA

siwa

1982

Probat

Elana/Elf

Michałów

1992

EMIGRANTKA

siwa

1985

Eukaliptus

Emigracja/Palas

Michałów

1993

ALEJKA

gn.

1985

Palas

Aleja/Bandos

Janów Podlaski

1994

PREMIA

siwa

1981

Palas

Pliszka/Gwarny

Michałów

1995

ESKLAWA

siwa

1985

Eukaliptus

Ekstaza/Celebes

Michałów

1996

GRENLANDIA

siwa

1988

Eukaliptus

Getynga/Palas

Michałów

1997

LARISSA

siwa

1992

Eukaliptus

Linda/Palas

Michałów

1998

EMPRESSA

siwa

1987

Probat

Emfaza/Eukaliptus

Michałów

1999

EMANACJA

siwa

1986

Eukaliptus

Emigracja/Palas

Michałów

2000

EULA

gn.

1996

Arbil

Euterpe/Probat

Janów Podlaski

2001

EKSCELLA

siwa

1994

Monogramm

Estancja/Palas

Michałów

2002

EL DORADA

siwa

1998

Sanadik El Shaklan

Emigrantka/Eukaliptus

Michałów

2003

FALLADA

kaszt.

1995

Monogramm

Fanaberia/Probat

Michałów

2004

EMIRA

siwa

2000

Laheeb

Embra/Monogramm

Michałów

2005

GALILEA

siwa

2000

Laheeb

Georgia/Monogramm

Michałów

2006

GASKONIA

siwa

1987

Probat

Gizela/Palas

Michałów

2007

PALMIRA

siwa

1995

Monogramm

Palestra/Penitent

Michałów

2008

PIANISSIMA gniada 2003 Gazal Al Shaqab Pianosa/Eukaliptus Janów Podlaski

2009

EMANDORIA

siwa

2004

Gazal Al Shaqab

Emanda/Ecaho

Michałów

2010

PINGA

gn.

2004

Gazal Al Shaqab

Pilar/Fawor

Janów Podlaski

2011

EMMONA

siwa

1998

Monogramm

Emilda/Pamir

Michałów

2012 PALMETA siwa 2001 Ecaho Pilica/Fawor Janów Podlaski

 

 

 

 

CZEMPIONY POLSKI OGIERÓW MŁODSZYCH
1983-2012

Do roku 2006 Polski Narodowy Czempionat Ogierów Młodszych rozgrywany był podczas Wiosennego Młodzieżowego Pokazu - pokaz ten rozegrano po raz pierwszy w 1983 w Stadzie Ogierów w Łącku, kolejny w 1988 w Stadzie Ogierów w Białce, po dłuższej przerwie pokaz zagościł w Stadninie Koni Michałów (1993-1996), by na dobre zadomowić się w Stadzie Ogierów w Białce od 1997 roku. Od roku 2007 Polski Narodowy Czempionat Ogierów Młodszych jest rozgrywany podczas Polskiego Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim.

Czempiony Wiosennego Młodzieżowego Pokazu & Czempiony Polski Ogierów Młodszych:

1983

FAWOR

sk.gn.

1981

Probat

Fatma/Anarchista

Michałów

1984-87

nie odbył się

 

 

 

 

 

1988

PILOT

gn.

1987

Fawor

Pipi/Banat

Janów Podlaski

1989-92

nie odbył się

 

 

 

 

 

1993

PESAL

siwy

1991

Partner

Perforacja/Ernal

Białka

1994

EDEON

siwy

1992

Eldon

Emigrantka/Eukaliptus

Michałów

1995

EKSTERN

siwy

1994

Monogramm

Ernestyna/Piechur

Michałów

1996

FURIAT

c.gn.

1995

Monogramm

Furora/Pepton

Michałów

1997

ERBIL

kaszt.

1995

Monogramm

Esklawa/Eukaliptus

Michałów

1998

EMROD

siwy

1997

Emigrant

Empressa/Probat

Michałów

1999

PIAFF

siwy

1997

Eldon

Pipi/Banat

Janów Podlaski

2000

GASPAR

siwy

1998

Emigrant

Gaskonia/Probat

Michałów

2001

ESCULAP

siwy

1999

Primo

Esparceta/Fawor

Janów Podlaski

2002

ZŁOCIEŃ

siwy

2000

Laheeb

Zaleta/Piechur

Michałów

2003

GIRLAN-BEY

siwy

2002

Pesal

Gracja-Bis/Monogramm

M. Bogajewicz

2004

DRABANT

gn.

2003

Gazal Al Shaqab

Demona/Monogramm

Michałów

2005

EL AZEM

d.gn.

2004

Gazal Al Shaqab

El Fatha/Entyk

Janów Podlaski

2006

ALERT

siwy

2005

Piaff

Andaluzja/Sanadik El Shaklan

Janów Podlaski

Czempiony Polski Ogierów Młodszych:

2007

CELSJUSZ

siwy

2004

Ekstern

Carina/Pesal

Białka

2008

KABSZTAD

siwy

2006

Poganin

Kwestura/Monogramm

Michałów

2009

ALBANO

siwy

2007

Enzo

Alena/Emigrant

Janów Podlaski

2010

EMPIRE

siwy

2009

Enzo

Emira/Laheeb

Michałów

2011

POGROM

gniady

2009

QR Marc

Pętla/Visbaden

Janów Podlaski

2012 EQUATOR gniady 2010 QR Marc Ekliptyka/Ekstern Michałów

 

 

 

 

 

 

 NAJLEPSZY KOŃ POKAZU
1993-2010

 1993

PAMIR

siwy

1984

Probat

Parma/Aswan 

Janów Podlaski 

 1994

ETOGRAM

siwy 

1981 

El Paso 

Etruria/Palas 

Janów Podlaski 

 1995

ALBULA 

gn. 

1994

Fawor 

Algeria/Celebes 

Janów Podlaski 

 1996

BATYSKAF

siwy 

1990 

Pamir 

Bajeczka/Bandos 

Janów Podlaski 

 1997

PESAL 

siwy 

1991 

Partner

Perforacja/Ernal 

Białka 

 1998

EMANOR 

siwy 

1993 

Wojsław 

Emanacja/Eukaliptus 

Michałów 

 1999

EMANACJA 

siwa 

1986 

Eukaliptus 

Emigracja/Palas 

Michałów 

 2000

EULA 

gn. 

1996 

Arbil 

Euterpe/Probat 

Janów Podlaski 

 2001

EMIRA 

siwa 

2000 

Laheeb 

Embra/Monogramm 

Michałów 

 2002

AMRA 

siwa 

2000 

Eukaliptus 

Albigowa/Fawor 

Janów Podlaski 

 2003

PALMETA 

siwa 

2001 

Ecaho 

Pilica/Fawor 

Janów Podlaski 

 2004

PIANISSIMA 

gn. 

2003 

Gazal Al Shaqab 

Pianosa/Eukaliptus 

Janów Podlaski 

 2005

PINGA 

gn. 

2004 

Gazal Al Shaqab 

Pilar/Fawor 

Janów Podlaski 

 2006

GASKONIA 

siwa 

1987 

Probat 

Gizela/Palas 

Michałów 

 2007

PALMIRA 

siwa 

1995

Monogramm 

Palestra/Penitent 

Michałów 

2008

PIANISSIMA gniada 2003 Gazal Al Shaqab Pianosa/Eukaliptus Janów Podlaski
2009 EMANDORIA siwa 2004 Gazal Al Shaqab Emanda/Ecaho Michałów

2010

PINGA 

gn. 

2004 

Gazal Al Shaqab 

Pilar/Fawor 

Janów Podlaski

 

 

POLSKI NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
Janów Podlaski

Od 1979 roku arena w sercu Stadniny staje się na kilka godzin miejscem, gdzie można podziwiać najpiękniejsze polskie konie arabskie i gdzie uhonorowany zostaje trud poniesiony przez ich hodowców. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi służy nie tylko prezentacji koni i ocenie pracy hodowców, ale przede wszystkim spełnia istotną rolę w selekcji i doborze. Obok próby na torze wyścigowym pozwala bowiem na obiektywną ocenę wartości materiału hodowlanego i wyznacza dalszy kierunek hodowli.

Tytuły Czempionów Polski przyznawane są w czterech kategoriach:

Czempionka Polski Klaczy Młodszych
Czempion Polski Ogierów Młodszych
Czempionka Polski Klaczy Starszych
Czempion Polski Ogierów Starszych

Do roku 2006 ogiery młodsze (roczne i dwuletnie)  poddawane były ocenie podczas Czempionatu Polski Ogierów Młodszych, rozgrywanego w ramach Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich, odbywającego się w SO Białka. Od roku 2007 janowski Pokaz Narodowy zyskał pełen wymiar, poprzez dodanie klas i czempionatu ogierów młodszych oraz kategorii koni trzyletnich.

Konie prezentowane są zatem w 11 klasach:
Klasa I - klaczki roczne
Klasa II - klaczki dwuletnie
Klasa III - klaczki trzyletnie
Klasa IV - ogierki roczne
Klasa V - ogierki dwuletnie
Klasa VI - ogierki trzyletnie
Klasa VII - klacze 4-6 letnie
Klasa VIII - klacze 7-10 letnie
Klasa IX - klacze 11-letnie i starsze
Klasa X - ogiery 4-8 letnie
Klasa XI - ogiery 9-letnie i starsze.

Historia pokazała, jak silny wpływ na hodowlę wywarli zdobywcy tytułu Narodowego Czempiona Polski: EUKALIPTUS, ALGERIA, ALOES, ARRA, FAWOR, PEPTON, EMIGRANTKA, ESKLAWA, ETRURIA, EMANACJA, EKSTERN, PESAL, EL DORADA i PIANISSIMA.

Warto przekonać się na własne oczy i w gronie znamienitych koniarzy i hodowców być świadkiem, jak tworzy się historia i jak najlepsze z polskich koni rywalizują o najbardziej pożądane z trofeów - o tytuły Polskich Czempionów Narodowych.
 

DNI OTWARTE W STADNINACH

Po intensywnych przeżyciach związanych z wydarzeniami w Janowie Podlaskim, goście Dni Konia Arabskiego zaznają relaksu i ukojenia zmysłów podczas wizyt w pozostałych Stadninach. Dni otwarte w Stadninach Koni Białka Michałów będą okazją do obejrzenia obiektów i miejsc niedostępnych na codzień dla szerokiej publiczności. Parady hodowlane organizowane w tych dniach dają okazję do podziwiania najpiękniejszych i najcenniejszych koni, stanowiących chlubę polskich stadnin oraz obiekt pożądania wielu hodowców i właścicieli. Każda ze Stadnin prezentować będzie to, co ma najlepszego: klacze wraz z potomstwem oraz ogiery czołowe, w tym zdobywców nagród i czempionatów na krajowych i światowych arenach. Konie można będzie oglądać również w ich naturalnym otoczeniu - na pastwiskach i padokach. 

Dzień otwarty w każdej ze Stadnin to wspaniała okazja do poznania miejsc, gdzie w codziennym trudzie tworzy się potęgę polskiej hodowli, a także do pogłębienia wiedzy na temat najwspanialszych polskich arabów.

 STADO OGIERÓW BIAŁKA

Stado Ogierów w Białce rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 1930 roku, a od 1982 roku w jego ramach działa stadnina koni arabskich z etatem 25 klaczy. Konie są tu najważniejsze i im właśnie podporządkowana jest działalność całego przedsiębiorstwa. W siedmiu stajniach, zbudowanych z jasnego kamienia wapiennego i tworzących alowniczy kompleks architektoniczny, rezyduje blisko 250 tych wspaniałych zwierząt.

Od początku istnienia stado ukierunkowane było na utrzymanie koni czystej i półkrwi angloarabskiej z uwagi na suchy, kontynentalny klimat i soczyste pastwiska, tworzące idealne warunki do hodowli koni orientalnych na tym terenie. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe Białki to pofałdowany, zalesiony teren i krystalicznie czyste powietrze, a to rzadki atut w dzisiejszych czasach. 

Najmłodsza z państwowych stadnin hodujących konie czystej krwi arabskiej powstała na bazie 21 klaczy pochodzących z pozostałych trzech jednostek (Janowa Podlaskiego, Michałowa i Kurozwęk). Dzisiaj stadnina może poszczycić się własnym, znaczącym dorobkiem hodowlanym.

Od 1997 roku Białka jest gospodarzem Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich, który do roku 2006 rozgrywany był łącznie z Czempionatem Polski Ogierów Młodszych (od 2007 rozgrywanego w Janowie Podlaskim podczas Narodowego Pokazu).

www.bialka.arabians.pl

STADNINA KONI MICHAŁÓW

Stadnina Koni Michałów hoduje konie czystej krwi arabskiej od ponad 55 lat. To największa w Polsce i jedna z większych w Europie i na świecie stadnin koni tej rasy. Od lat utrzymuje stado prawie 400 koni czystej krwi, w tym ponad 100 klaczy matek.

Stadnina położona jest w województwie świętokrzyskim, w ślicznym rejonie zwanym Ponidziem, w dolinie między Garbem Pińczowskim i Garbem Wodzisławskim, 45 km na południe od Kielc i 230 km na południe od Warszawy, 100 km na północ od Krakowa. To prastare polskie ziemie - 25 km na północny wschód od Michałowa leży Wiślica, stolica państwa Wiślan, którzy wg. najnowszych badań, przyjęli chrzest 100 lat przed Mieszkiem I.

Charakterystyczne stajnie z kamienia wapiennego, zbudowane w latach 60-tych, tworzą zwarty kompleks, idealnie dostosowany do potrzeb hodowli koni.

Dzięki położeniu w dolinie, Michałów cechuje specyficzny mikroklimat. Nieiwelka ilość opadów i bardzo płytka warstwa orna położona na skale wapiennej sprawiają, że ziemia pęka, a roślinność więdnie i wysycha. W ten sposób tworzy się środowisko bardzo korzystne dla koni czystej krwi arabskiej.

Oprócz arabów, stadnina posiada grupę koni małopolskich o bardzo rzadkiej, tarantowatej maści, oraz kilkanaście kuców szetlandzkich.

www.michalow.arabians.pl

 

Subskrybuj zawartość

Nawigacja

Menu

menu top