Baner

  • English 

PRIDE OF POLAND 2013
i LETNIA AUKCJA KONI ARABSKICH
WARUNKI AUKCJI

UDZIAŁ W LICYTACJI 

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 

2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości EUR 2000,00 (dwa tysiące Euro) na konto Polturf Barbara Mazur lub w biurze aukcji najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji. 

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji. 

4. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje.

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

6. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja prowadzona jest w Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 1000,00 EUR (jeden tysiąc Euro). 

7. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

8. Osoba akceptowana przez aukcjonera, oferująca najwyższą cenę staje się nabywcą. 9. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona tym klientom, którzy:

a. posiadają numer unijny VAT i potwierdzą dostawę wewnątrzunijną odebranych koni
b. przedstawią dokumenty eksportowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza granice Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za zakupione konie.

10. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny. 

11. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera.

12. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

OPISY i ZDROWIE

13. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i wpisany jest do Księgi Stadnej.

14. Każda klacz opisana jako “źrebna” posiada świadectwo pokrycia oraz pisemne oświadczenie lekarza weterynarii stwierdzającego źrebność wraz z datą badania. Świadectwo wraz z kopią dostępne jest do wglądu w biurze Aukcji. Jeżeli Polturf Barbara Mazur nie otrzyma świadectwa pokrycia klaczy przed rozpoczęciem licytacji, zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że świadectwo pokrycia nie zostało przedstawione. 

OBOWIĄZKI NABYWCY

15. Nabywca każdego konia ma obowiązek: 

a. natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez Polturf Barbara Mazur.

b. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych).

c. wpłacić pełną kwotę zakupu, pomniejszoną o wysokość wadium traktowanego jako zaliczka na zakup konia, gotówką  lub przelewem na konto
Polturf Barbara Mazur
Bank Gospodarki Żywnościowej VII O/ Warszawa
nr 30 2030 0045 3110 0000 0006 6890 
w terminie siedmiu dni od daty licytacji (dotyczy nabywców krajowych i nabywców z Unii Europejskiej) lub w terminie siedmiu dni od daty uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (dotyczy wyłącznie nabywców spoza Unii Europejskiej). Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie gwarancji bankowych przedstawionych przez nabywcę.

d. na żądanie Polturf Barbara Mazur złożyć gwarancję pokrycia i pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką eksportową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty związane ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc. e. odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji w terminie i w miejscu określonym przez wystawcę. 

16. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 15: 

a. traci wadium bez możliwości zwrotu lub negocjacji,
b. traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,
c. każdy koń i potomstwo urodzone po aukcji z klaczy opisanej jako “źrebna” może zostać ponownie sprzedane. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.

17. Prawo własności dotyczące zakupionych koni lub potomstwa urodzonego po aukcji z klaczy opisanych jako “źrebne” nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec Polturf Barbara Mazur.

18. Ryzyko związane z zakupionymi końmi oraz z potomstwem urodzonym po aukcji przechodzi na nabywcę wraz z “uderzeniem młotka” podczas licytacji.

19. Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, Polturf Barbara Mazur lub wystawca mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać. 

20. Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu wpłatą gotówkową, czekiem potwierdzonym lub potwierdzonym przelewem na konto Polturf Barbara Mazur. 

21. Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie EURO 10,-/dzień.

22. Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określonym w niniejszych Warunkach nabywcy regulują na podstawie indywidualnych umów z wystawcami. 

ZALECENIA DLA NABYWCÓW

24. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Polturf Barbara Mazur w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas aukcji, a co za tym idzie, wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE

25. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub imprez z nią związanych.

26. Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę wraz z uderzeniem młotka lub w momencie sprzedaży, jeżeli następuje sprzedaż niepubliczna. 

27. Polturf Barbara Mazur nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas stacjonowania na terenie aukcji. 

28. Polturf Barbara Mazur nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie aukcji. 

29. Polturf Barbara Mazur zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. Polturf Barbara Mazur nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

LETNIA AUKCJA KONI ARABSKICH

UDZIAŁ W AUKCJI

1. Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. 

2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości EUR 2000,00 (dwa tysiące Euro) na konto Polturf Barbara Mazur lub w biurze aukcji, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji.

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Osoby przystępujące do udziału w licytacji zobowiązane są do podpisania regulaminu Aukcji.

4. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile zakup nie dojdzie do skutku.

5. Wpłacone wadium upoważnia do zakupu tylko jednego konia. Przy zakupie kolejnego konia, wymagane będą dodatkowe gwarancje. 

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

6. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

7. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni. Licytacja prowadzona jest w Euro. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 100,00 EUR (sto Euro).

8. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.

9. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%). Kwota VAT zostanie zwrócona tym klientom, którzy:
a. posiadają numer unijny VAT i potwierdzą dostawę wewnątrzunijną odebranych koni
b.przedstawią dokumenty eksportowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza granice Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura celna wywozu będzie miała początek na terenie Polski i zamknięta zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za zakupione konie.

10. Pozostałe warunki zakupu są identyczne, jak w przypadku licytacji koni z listy Pride of Poland. 

Subskrybuj zawartość

Nawigacja

Menu

menu top